Algemene voorwaarden kinder- en jongerentherapie / opvoedondersteuning

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen

Be Wonder is opgericht door Eline Van Wichelen, gevestigd te Schilde, De Schietboog 105 en

ingeschreven met ondernemingsnummer 0734 805 484. In deze voorwaarden zal verder over Be Wonder gesproken worden.

 

Be Wonder richt zich op het begeleiden van kinderen, jongeren en (plus)ouders, het organiseren van workshops, kampen, trainingen en themabijeenkomsten.

Be Wonder verricht haar diensten in sommige gevallen in samenwerking met of met behulp van door haar ingeschakelde derden. Zij kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan Be Wonder heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, degene die

gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Be Wonder.

De klant is de persoon of personen ten behoeve van wie Be Wonder haar diensten verleent.

 

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Be Wonder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waar derden bij betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de

overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Be Wonder behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te

passen of te wijzigen.

 

Specifieke voorwaarden met betrekking tot individuele begeleiding/coaching

Vertrouwelijkheid

Be Wonder is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies. Minderjarige kinderen die handelingsbekwaam zijn hebben inspraak in de informatie die al dan niet met derden wordt besproken.

 

Coaching/begeleiding van minderjarige kinderen

Voor kinderen en jongeren volg ik de richtlijnen van het kinderrechtencommissariaat betreffende opstart van therapie voor minderjarige kinderen. In situaties waarin één of beide ouders geen toestemming geven voor de therapie, gelden de richtlijnen zoals vooropgesteld in de leeswijzer (blz 12 en 13) uit de brochure “Therapie voor een kind zonder toestemming van beide ouders”.

Deze brochure kan geraadpleegd worden op volgende link https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/a5_brochure_therapie_web.pdf

Concreet betekent dit dat een beslissingsbekwaam kind zelf toestemming kan geven voor de

therapie. Bij kinderen die nog niet beslissingsbekwaam zijn én waarbij één van de ouders

toestemming geeft én er geen indicatie is van verzet van de andere ouder mag de therapie

starten.

 

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Be Wonder zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder een

oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Be Wonder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Be Wonder.

Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Be Wonder. Voor lichamelijke klachten van uw kind, raadt Be Wonder aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van de ouders van het kind, bezoekt Be Wonder de school of

andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt

geregistreerd en aangerekend zoals een huisbezoek.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bv. school)

worden gestuurd. De vergoeding voor een dergelijk verslag is terug te vinden bij de tarieven.

 

Tarieven

De tarieven voor individuele begeleiding staan op de website http://www.be-wonder.be.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

 

Verhindering/Annulering

Een gemaakte afspraak is niet vrijblijvend. Als u een afspraak voor individuele begeleiding niet kan nakomen, dan vind ik het fijn dat u de afspraak zo snel mogelijk annuleert, zodat ik in de vrijgekomen tijd een andere afspraak kan inplannen. U kunt dit kosteloos doen per mail, sms of whatsapp-bericht tot uiterlijk 48 uur (2 dagen) van tevoren.

Als u - zonder medisch getuigschrift - uw afspraak tussen 48 uur en 24 uur van tevoren

annuleert, breng ik de helft van de sessie in rekening. Annuleert u - zonder medisch getuigschrift - minder dan 24 uur van tevoren uw afspraak, dan breng ik de volledige kosten van de sessie in rekening. Bij last minute annulering vraag ik om mij een bericht te sturen via sms of whatsapp.

Per kalenderjaar beschikt elke klant over één “joker” die kan ingezet worden om een afspraak te vergeten of kosteloos te annuleren.

 

 

Specifieke voorwaarden met betrekking tot groepstrajecten, workshops,

vormingen en lezingen

Groepstrajecten, workshops, vormingen en lezingen kunnen door Be Wonder zelf

georganiseerd of door een opdrachtgever bij Be Wonder aangevraagd worden.

Opdrachtverlening groepstrajecten, workshops, vormingen en lezingen

Alle door Be Wonder gedane samenwerkingsvoorstellen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Be Wonder uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. Vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

Samenwerkingsvoorstellen van Be Wonder zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat naar zijn/haar beste weten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Be Wonder is verstrekt.

Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Be Wonder zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Be Wonder te leveren diensten alsnog eenzijdig en/of tussentijds aan te passen. De opdrachtgever bevestigt de opdracht door middel van een (al dan niet digitaal) schriftelijk akkoord op de digitaal gestuurde offerte of door middel van betaling van (het voorschot op) het samenwerkingsvoorstel, de offerte of de factuur. Zodra de overeengekomen dienstverlening gestart is, betekent dit ook dat de opdrachtgever zijn akkoord gegeven heeft.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen die door of met Be Wonder worden gesloten, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. De klant erkent kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Protest op onze facturen en de algemene voorwaarden dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

 

Individuele inschrijvingen groepstrajecten, workshops, vormingen en lezingen

Alle groepstrajecten, workshops, vormingen of lezingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Be Wonder is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een groepstraject, workshop, vorming of lezing niet doorgaan of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. Bij annulering vanuit Be Wonder worden reeds betaalde voorschotten/inschrijvingsbedragen volledig terugbetaald.

Be Wonder behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. Zodra een

workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving gesloten en kunt u zich via mail aanmelden voor een reservelijst. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plaats vrijkomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 

 

Inspanningsverbintenis

Be Wonder zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverbintenis; dit wil zeggen dat Be Wonder niet garant staat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze

dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de klant gestelde doel.

 

Intellectueel eigendomsrecht

Alle materialen die in het kader van de workshop/lezing/groepstraject/vorming worden gecreëerd of gedeeld, zijn en blijven eigendom van Be Wonder. De klant zal de materialen vertrouwelijk behandelen, niet zonder toestemming van Be Wonder overmaken aan een derde, en de materialen gebruiken in overeenstemming met de instructies van Be Wonder.

 

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering zonder bericht voor aanvang van de dienstverlening wordt steeds 100% van de kostprijs van de dienstverlening (workshop/lezing/groepstraject/vorming) aangerekend.

Indien de particuliere klant de voorziene dienstverlening annuleert, is door hem de volgende

forfaitaire en ondeelbare schadevergoeding verschuldigd van het bedrag :

  • Annulering tot 3 weken voor de start van de dienstverlening is kosteloos,
  • Annulering tussen 2 en 3 weken voor de start van de dienstverlening : 50%,
  • Annulering tussen 1 en 2 weken voor de start van de dienstverlening : 75%,
  • Annulering minder dan 7 dagen voor de start van de dienstverlening : 100%

Bij groepstrajecten voor kinderen of jongeren is kosteloze annulering mogelijk tot op de dag van de dienstverlening op voorwaarde dat er een medisch getuigschrift kan worden voorgelegd voor de volledige duurtijd van de dienstverlening. In dit geval geldt enkel een administratieve kost van 10 euro.

Indien de professionele klant de voorziene dienstverlening annuleert, is door hem de volgende forfaitaire en ondeelbare schadevergoeding verschuldigd van het bedrag :

  • Annulering tot 6 weken voor de start van de dienstverlening is kosteloos,
  • Annulering tussen 4 en 6 weken voor de start van de dienstverlening : 50%,
  • Annulering tussen 2 en 4 weken voor de start van de dienstverlening : 75%,
  • Annulering minder dan 14 dagen voor de start van de dienstverlening : 100%

Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een

(workshop/lezing/groepstraject/vorming) kan, na vooraf verkregen toestemming van Be Wonder, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan de opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Als tijdstip van annulering geldt de dag waarop het aangetekend schrijven of digitale bericht,

waarmee de annulering wordt meegedeeld, door Be Wonder wordt ontvangen en wordt

beantwoord door (een medewerker van) Be Wonder.

 

Tussentijdse wijziging/beëindiging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van de opdrachtgever, zal Be Wonder de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever voortijdig de opdracht beëindigd door een andere reden dan nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft Be Wonder recht op betaling van de volledige, overeengekomen prijs van de opdracht. Indien de betaling al voldaan werd, vindt er geen terugbetaling plaats.

 

Indien beide partijen in overleg de opdracht voortijdig beëindigen, wordt onderling besproken of er een terugbetaling komt of er een extra vergoeding betaald moet worden.

Indien het vertrouwen van Be Wonder wordt geschaad (bv door laattijdige betaling of

wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken), behoudt Be Wonder zich het recht voor van de klant de geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Be Wonder zich het recht voor om de gehele dienstverlening of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de dienstverlening geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd.

 

Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Be Wonder van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding. Aangezien Be Wonder eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten van een andere derde, zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk in geval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

 

Betalingsvoorwaarden

De klant/de ouders verplichten zich ertoe om iedere sessie contant of via de bancontactapp te betalen. Indien dit onverhoopt niet mogelijk is, verbinden de klant/de ouders er zich toe om de betaling via overschrijving in orde te brengen op de dag waarop de begeleidingssessie heeft plaatsgevonden.

Bij betalingen op factuur dient de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Be Wonder een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Be Wonder gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten aan 15 euro in rekening te brengen.

Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Be Wonder genoodzaakt de

vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn

komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Be Wonder

gerechtigd verdere begeleiding/dienstverlening op te schorten totdat de klant aan zijn

betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Geschillenregeling

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Ingeval van betwisting van onze facturen en/of algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de

rechtbanken te Antwerpen bevoegd.