Algemene voorwaarden Café Conscience

  1. Identiteit van de verkoper

Be-Wonder, met maatschappelijke zetel te De Schietboog 105 in Schilde, gekend in het KBO-register met nummer BE 0734 805 484,               tel 0497 30 64 74, e-mail eline_vw@hotmail.com

  1. GDPR

2.1.Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de website en dragen zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de Koper. De Verkoper respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

2.2. Alle gegevens die u met ons deelt, worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverlening en worden niet gedeeld met derden.

  1. Aansprakelijkheid

3.1. De Verkoper is  louter aansprakelijk voor  de schade te wijten aan het foutief uitvoeren van de hoofdverbintenis van de overeenkomst en derhalve niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Koper en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

3.2. De gastvrouw stelt haar huis ter beschikking. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die rechtstreeks/onrechtstreeks het gevolg is van overmacht, fouten en/of nalatigheden van de koper of enige andere externe oorzaak.

3.3. Elke schade dient binnen de 7 dagen na haar ontstaan per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht. Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld en tot vergoeding gehouden zijn voor de veroorzaakte schade ten belope van maximaal de verzekerde bedragen conform de polissen BA uitbating, zijnde euro voor zaakschade en euro voor letsel- en zaakschade vermengd.

  1. Betaling

4.1 Bij reservatie betaalt elke deelnemer een bedrag van €30.  Personen die over dezelfde kinderen praten betalen €25 p.p.

Tenzij een korting toepasselijk is zoals beschreven op de website.

Het bedrag wordt de avond zelf cash of met Payconiq betaalt.

4.2 Een avond Café Conscience wordt georganiseerd vanaf een minimum van zes deelnemers en maximum twaalf deelnemende gasten.

Uiterlijk twee weken voor de geplande datum dienen annuleringen doorgegeven te worden. Een avond gaat niet door bij minder dan zes aanwezigen.

Indien de annulering niet meer dan twee weken voor de geplande avond is doorgegeven, wordt het bedrag, beschreven bij 4.1 aangerekend, tenzij gestaafd met een officieel document zoals een doktersattest.

Bij gebreke aan een betaling, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar. Tevens is een schadevergoeding verschuldigd van 12 % van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro. Tenslotte is een vast bedrag van 40 euro invorderingskosten verschuldigd conform art. 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

5. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, in overeenstemming met de geldende reglementering. In dat geval, zullen wij u verwittigen en u op de hoogte brengen van de wijzigingen doorgevoerd aan deze Algemene Voorwaarden. Volgend op enig gebruik van de Website of onze diensten na de kennisgeving van deze wijzigingen, wordt u geacht de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard. De datum van de laatste wijziging aan deze Algemene Voorwaarden is vermeld bovenaan deze pagina.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.